สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

คุณสมบัติสินค้า:

โดย : ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และคณะ

Share

ชื่อหนังสือ :สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
โดย :ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ และคณะ

สถาบันพระปกเกล้า,2558.
ISBN: 9789744498137 
พิมพ์ครั้งที่1/จำนวนหน้า 372หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ.
อ้างอิงโดย ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
บทคัดย่อ
-บทที่ 1 บทนำ
-บทที่ 2 กรอบทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย : รัฐ-ชาติ-กษัตริย์
-บทที่ 3 สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
-บทที่ 4 สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น
-บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ


หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
Powered by MakeWebEasy.com