การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง :ทางออกของการเมืองไทย

คุณสมบัติสินค้า:

โดย: จุมพล หนิมพานิช, สุรวงศ์ วรรณปักษ์ และคณะ

Share

ชื่อหนังสือ :การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง :ทางออกของการเมืองไทย
โดย :จุมพล หนิมพานิช, สุรวงศ์ วรรณปักษ์ และคณะ

สถาบันพระปกเกล้า,2562.
ISBN :9786164760318 
พิมพ์ครั้งที่ 1/จำนวนหน้า 510 หน้า.


รายละเอียดโดยย่อ
อ้างอิงโดย : ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:วิกฤตการณ์การเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน
แนวคิดทฤษฎี่เกี่ยวกับประชาธิปไตยทางเลือก (Alternative Democracy)
แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองแนวใหม่
แนวคิดเกี่ยวกับ การเมืองภาคประชาชน/การเมืองภาคพลเมือง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผล อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ


ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231
E-mail: kpibookstore@kpi.ac.th
Facebook: ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า 

Powered by MakeWebEasy.com